Web Title:110 學年度 405110 學年度 405

模範生得獎感言、受獎事蹟

羅宗綺
羅宗綺
2022-01-14 16:59:27
得獎感言:
(例:我很高興這次能夠當選班上的校模範生,感謝同學們的支持與肯定,也感謝老師的教導,讓我精進自己的能力、增長更多的知識。我會好好努力學習以及改善自己的缺點,讓自己更進步。)

受獎事蹟 (例:曾獲選二年級區模範生;現任副衛生股長,曾任學藝股長、風紀股長、衛生股長。代表班級參加校內競賽獲得:英文演說第一名x1、英文朗讀第一名x1、第二名x3、國語朗讀第二名x1、三名x1、客語朗讀第一名x1、第二名x1,)

倒數計時

6/3(五) 五月五 過端午 家家戶戶插菖蒲 高疫溫 居隔蹲 出遊龍舟都受損

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25

我們這一班505

標籤

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

網站列表

維基百科查詢

線上聊天室